Algemene voorwaarden voor Moodmaker Events

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 16/08/2022.

Contactinformatie:
Dries 108,
9521 Sint-Lievens-Houtem
[email protected]
+32 (0)53 42 68 11

1. Onze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op ieders andere Algemene Voorwaarden. Door het feit van de bestelling aanvaardt de Klant onze Algemene Voorwaarden.

2. 10 dagen voor event wordt het definitief aantal personen doorgegeven door de Klant. Dit aantal personen zal gefactureerd worden. Er wordt geen rekening gehouden met afwezige deelnemers. Indien de Klant geen definitief aantal personen doorgeeft 10 dagen voor event, zal het aantal deelnemers dat opgenomen is in de offerte gehanteerd worden.

3. Reserveringen en/of offertes zijn pas bindend voor Moodmaker na schriftelijke bevestiging door Moodmaker zelf.
Moodmaker levert in het kader van de organisatie van het evenement de in de offerte limitatief opgesomde producten en/of diensten aan. Moodmaker is gerechtigd om voor de (aan)levering van deze producten en/of diensten een beroep te doen op derden. Voor al de andere zaken die niet werden opgesomd in de offerte zal de Klant zelf instaan.

4. Gebeurlijke meerkosten ten gevolge van bijkomende producten en/of diensten die op verzoek van de Klant (aan)geleverd moeten worden en die niet voorzien zijn in deze offerte, zullen op eerste verzoek van Moodmaker door de Klant betaald worden.

5. Indien de Klant de (aan)levering van één of meerdere in offerte opgesomde producten en/of diensten annuleert, zal de Klant Moodmaker vergoeden voor de reeds gemaakte kosten, de reeds geleverde prestaties en de winstderving ten gevolge van de annulatie. De Klant zal Moodmaker vrijwaren voor alle aanspraken van derden ten gevolge van deze annulering.

6. Alle facturen zijn, behoudens andersluidende vermelding op de factuur, contant betaalbaar. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 1,5% per begonnen maand alsook met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaande bedrag.

7. De verantwoordelijkheid van Moodmaker beperkt zich tot de correcte (aan)levering van de in de offerte vermelde producten en/of diensten. De Klant draagt de organisatorische, inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid van het evenement. De Klant verbindt zicht tot alle belastingen, lasten, kosten en uitgaven direct of indirect verbonden aan het evenement (zoals bijvoorbeeld publiciteitskosten, kosten verbonden aan vergunningen, directe en indirecte belastingen, bedrijfsvoorheffingen, accijnzen en retributies, vergoedingen verschuldigd aan eigen medewerkers en auteurs- en naburige rechten geïnd door beheersvennootschappen) integraal te betalen zodat die in geen geval op Moodmaker verhaald kunnen worden. De Klant staat tevens in voor het aangaan van de vereiste afdoende verzekeringen. De Klant vrijwaart Moodmaker voor enige vordering, van welke aard ook, ontstaan in het kader van het evenement en is volledig aansprakelijk voor alle gebeurlijke ongevallen en schade die onder meer ontstaan ten gevolge van de organisatie van het evenement ten aanzien van de locatie, personen die bij het evenement betrokken zijn en/of aan het gehuurde materiaal,… Moodmaker kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de Klant of aan een derde.

8. Moodmaker zal niet verantwoordelijk gehouden worden voor de niet-naleving van zijn verplichtingen voor zover deze niet-naleving uitsluitend te wijten zal zijn aan overmacht. Hieronder dient te worden verstaan elke toestand die redelijkerwijze geacht kan worden buiten elke menselijke controle te liggen zoals o.a. brand, natuurrampen, weersomstandigheden, een staking,….

9. De Klant verbindt zich er toe eventuele richtlijnen met betrekking tot het evenement, voor zover beschikbaar, aan Moodmaker uiterlijk bij de ondertekening van de offerte schriftelijk over te maken. Indien Moodmaker bijkomende informatie of hulp nodig heeft voor de uitvoering van haar opdrachten, zal de Klant deze op eerste verzoek aan Moodmaker schriftelijk verstrekken. De Klant verbindt zich er tevens toe om Moodmaker op de hoogte te houden van de inhoudelijke invulling van het evenement.

10. Indien de Klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is de Klant aan Moodmaker een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van :
i. 20% van het totaalbedrag van de bestelling in geval van annulatie 60 kalenderdagen voor aanvang van het evenement;
ii. 50% van het totaalbedrag van de bestelling in geval van annulatie 30 kalenderdagen voor aanvang van het evenement;
iii. 80% van het totaalbedrag van de bestelling in geval van annulatie 14 kalenderdagen voor aanvang van het evenement.
iiii. 100% van het totaalbedrag van de bestelling in geval van annulatie 7 kalenderdagen voor aanvang van het evenement.

11. Moodmaker mag Klant citeren, ernaar verwijzen als Klant, de naam, het logo, foto’s, videomateriaal,… gebruiken in de communicatie met zijn Klanten of prospecten (onder andere mailings, website, brochures).

12. Partijen verklaren dat zij bij een eventueel geschil zich zullen inspannen om een minnelijke oplossing te vinden en zullen daarbij steeds de nodige discretie eerbiedigen. Indien geen minnelijke oplossing gevonden wordt, zullen de geschillen met betrekking tot de afsluiting, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst met toepassing van het Belgisch recht uitsluitend en definitief worden beslecht door de rechtbanken van Gent.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

    Inschrijven